اعضای قطب

دکتر ارسلان دمیرچی استاد دانشگاه گیلان 

دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش از دانشگاه تربیت بدنی مسکو -  روسیه

تلفن ثابت: 3690685 – 013

ایمیل : damirchi@guilan.ac.ir

دکتر فرهاد رحمانی نیا  استاد دانشگاه گیلان

دکترای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش از دانشگاه خوارزمی تهران

تلفن ثابت:  3690685 – 013

ایمیل: frahmani2001@yahoo.com

 دکتر حمید محبی استاد دانشگاه گیلان

دکترای  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش از دانشگاه منچسترانگلستان

 تلفن ثابت : 33690680-013

ایمیل:  mohebbi_h@yahoo.com

دکتر رضا قراخانلو استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری فیزیولوژی ورزش از دانشگاه کانادا

تلفن ثابت : 82884646 – 021 

ایمیل : ghara_re@modares.ac.ir

دکتر منصور صاحب الزمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتراِی ورزش درمانی و توانبخشی ورزشی از دانشگاه دولتی روسیه

 تلفن ثابت : 33257623 – 034

 ایمیل :  Sahebozamani@yahoo.com

 دکتر بهمن میرزایی استاد دانشگاه گیلان

دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش دانشگاه خوارزمی تهران

تلفن ثابت : 33690685-013

ایمیل : mirzaei@united-world-wrestling.org

دکتر حسن دانشمندی استاد دانشگاه گیلان

دکتری  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه منچستر انگلستان

تلفن ثابت : 33690685-013

ایمیل: Daneshmandi_Ph@Yahoo.com,

 دکترعلی اصغر نورسته استاد دانشگاه گیلان

دکتری تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن ثابت: 33690260 – 013

ایمیل: asgharnorasteh@yahoo.com

دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد دانشگاه گیلان

دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی از دانشگاه تهران

تلفن ثابت : 33690685-013

ایمیل: ma_hemati@yahoo.com